hoc-vien-Yen

Học viên Yến
NV cty Nhật tại Việt Nam

Tuy chỉ trải qua 4 tháng nhận được sự giúp đỡ của Thầy Hiệu Trưởng nhưng tôi đã nhận được rất nhiều trong thời gian đó.